Czy dyrektor placówek niepublicznego przedszkola i niepublicznego żłobka może wystawiać fakturę vat za swoje usługi czy musi być zatrudniony na umowę o pracę? Czy wystawioną fakturę można wliczyć do dotacji oświatowej?

Odpowiedź:

Dyrektor niepublicznego przedszkola musi być zatrudniony w oparciu o umowę o pracę. Co za tym jeśli za swoje usługi jako osoba prowadząca działalność gospodarczą wystawi fakturę VAT, na jej pokrycie nie można wydatkować środków pieniężnych z dotacji oświatowej.

Uzasadnienie:

Przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203) zawierają szczegółowe regulacje dotyczące m.in. przyznawania, wydatkowania i kontroli wykorzystania dotacji oświatowej.

W przepisie art. 35 ust. 1 pkt. 1 lit. a ww. ustawy jest mowa o tym, że dotacje, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, w tym na wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego – w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie:

  • 250% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) – w przypadku publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 17 ust. 1, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1, i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1,
  • 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w przypadku niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niewymienionych w tiret pierwszym, oraz niepublicznych szkół i placówek.

Żeby odpowiedzieć na pytanie czy dyrektor niepublicznego przedszkola musi być zatrudniony na umowę o pracę należy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)

Zgodnie z przepisem art. 62. ust 1. Prawa oświatowego, szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora. Zgodnie z art. 4 pkt. 1 Prawa oświatowego ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole.

Z kolei zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b Karty Nauczyciela, nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach niepublicznych podlegają przepisom ustawy Karta Nauczyciela. Przepis art. 10a ust. 1 Karty nauczyciela wyraźnie zaś stanowi, że w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Zapamiętaj!

Reasumując, jeżeli niepubliczne przedszkole o które pyta autor pytania, jest przedszkolem niepublicznym o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b Karty Nauczyciela to dyrektor takiej placówki musi być zatrudniony w oparciu umowę o pracę. Co za tym jeśli za swoje usługi jako osoba prowadząca działalność gospodarczą wystawi fakturę VAT, na jej pokrycie nie można wydatkować środków pieniężnych z dotacji oświatowej.

Udzielając odpowiedzi na pytanie nie odnoszę się do kwestii wynagrodzenia dyrektora niepublicznego żłobka bo te placówki nie podlegają regulacji przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) ani ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)

Więcej porad specjalistów znajdziesz w portalu Zarządzanie Przedszkolem w praktyce, m.in.:

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203) – art. 35 ust. 1 pkt. 1 lit. a
  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) – art. 62. ust 1., art. 4 pkt. 1,
  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) – art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b, art. 10a ust. 1

Joanna Jędrzejewska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj